Podatek minimalny od osób prawnych – kogo dotyczy?

9 lutego, 2024

W 2022 roku w ramach „Polskiego Ładu” wprowadzono tak zwany podatek minimalny. 2024 rok będzie jednak pierwszym, w którym nowe obciążenie zacznie obowiązywać. Na co muszą przygotować się podatnicy? Kogo dotyczy podatek minimalny, ile wynosi i jak go wyliczyć? Na te i inne pytania odpowiemy w artykule. 

Podatek minimalny – okoliczności wprowadzenia

Od stycznia 2024 roku zaczął obowiązywać minimalny podatek dochodowy od osób prawnych, który ustawowo nosi nazwę podatku od spółek. Początkowo miał on wejść w życie w 2022 roku, ale Sejm postanowił zawiesić zobowiązanie na dwa lata, czego skutkiem było zwolnienie podatników z konieczności rozliczenia za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku. Podatek minimalny od 2024 roku, w związku z zakończeniem okresu zawieszenia stanie się więc obowiązkowy dla wybranych podmiotów. I nie będą to wyłącznie duże przedsiębiorstwa oraz korporacje, jak pierwotnie zakładano. Ustawodawca zmienił bowiem swoje postanowienia w artykule 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej zwaną ustawą o CIT), rozszerzając zakres obowiązywania podatku minimalnego. Mając tego świadomość każda spółka, która podlega pod CIT, powinna dowiedzieć się, czy nie należy do grona podmiotów objętych tym zobowiązaniem. Kogo obejmuje podatek minimalny? Dowiesz się z dalszej części artykułu. Pamiętaj też, że o sprawy związane z podatkiem minimalnym zawsze możesz zapytać nasze biuro rachunkowe we Wrocławiu

Kto płaci minimalny podatek CIT?

Podatek minimalny w 2024 roku oraz kolejnych latach będą musieli zapłacić:

 1. Podatnicy mający zarząd lub siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a więc podlegający opodatkowaniu od całości osiąganych dochodów, niezależnie od tego, gdzie zostały one osiągnięte. 
 2. Podatkowe grupy kapitałowe.
 3. Podatnicy prowadzący działalność w położonym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zagranicznym zakładzie, a więc Ci niemający tutaj zarządu ani siedziby i podlegający z tego tytułu obowiązkowi podatkowemu wyłącznie od dochodów osiąganych na terenie kraju.

Minimalny podatek CIT dotyczy zatem prawie wszystkich podatników objętych podatkiem dochodowym od osób prawnych (poza tymi ustawowo wyłączonymi), których cechuje poniesienie straty ze źródła przychodów niepochodzących z zysków kapitałowych lub osiągnięcie udziału dochodów ze źródła przychodów niepochodzących z zysków kapitałowych przy założeniu, że osiągnięty udział dochodów z tych źródeł jest ograniczony do 2%.

Sprawdź też: Wystawianie faktur – o czym pamiętać, jak uniknąć błędów?

Podatek minimalny – podmioty wyłączone z obowiązku 

Zgodnie z przepisami ustawy o CIT podatek minimalny nie dotyczy następujących podmiotów:

 • podatnicy, którzy rozpoczynają działalność (3 lata podatkowe od rozpoczęcia działalności);
 • przedsiębiorstwa finansowe; 
 • podatnicy osiągający w danym roku podatkowym o 30% mniejsze przychody w porównaniu do poprzedniego;
 • podatnicy, których akcjonariuszami, wspólnikami lub udziałowcami są tylko osoby fizyczne i gdy podatnik nie ma pośrednio lub bezpośrednio więcej niż 5%:
 1. a) akcji (udziałów) w kapitale innego przedsiębiorstwa będącego spółką bądź ogółu praw oraz obowiązków w spółce, która nie ma osobowości prawnej;
 2. b) pozostałych praw majątkowych wynikających z prawa do otrzymania świadczenia z tytułu bycia założycielem lub beneficjentem trustu, fundacji bądź innego podmiotu lub stosunku prawnego mającego charakter powierniczy.
 • podatnicy należący do minimum dwóch spółek, z których jedna przez cały rok podatkowy posiada pośrednio lub bezpośrednio co najmniej 75% akcji/udziałów w pozostałych spółkach należących do grupy przy założeniu, że rok podatkowy tych spółek się pokrywa, a udział wszystkich dochodów w ich wszystkich przychodach przekracza 2% w tym roku podatkowym;
 • podatnicy będący w stanie likwidacji, upadłości i objęci postępowaniem restrukturyzacyjnym;
 • podatnicy będący stronami umowy o współdziałanie;
 • tzw. mali podatnicy o rocznych przychodach nie większych niż 2 mln euro;
 • podatnicy z udziałem dochodów ze źródła przychodów niepochodzących z zysków kapitałowych (w ciągu jednego z trzech lat podatkowych poprzedzających bezpośrednio rok podatkowy, za który zapłacono minimalny podatek dochodowy, czyli co najmniej 2%).

Przeczytaj też: Podatek VAT – co należy wiedzieć?

Ile wynosi minimalny podatek?

Podatek minimalny wynosi dokładnie 10% podstawy opodatkowania. Zgodnie z metodą klasyczną będzie nią suma trzech następujących elementów:

 • 1,5% wartości osiąganych przez spółkę przychodów (których źródłem nie są zyski kapitałowe);
 • kwota poniesionych pośrednio lub bezpośrednio na rzecz powiązanych podmiotów kosztów finansowania dłużnego, które przekraczają 30% wartości EBITDA podatnika;
 • kwota poniesionych kosztów usług (reklamowych, doradczych, na badania rynku itd.) na rzecz powiązanych podmiotów bądź praw niematerialnych, które przekraczają wartość 3 mln zł plus 5% EBITDA.

Jak wyliczyć podatek minimalny?

Minimalny podatek dochodowy należy wyliczyć w trzech krokach: 

Krok 1. Ustalenie podstawy opodatkowania w oparciu o metodę klasyczną (przedstawiona powyżej) lub uproszczoną.

Krok 2. Odjęcie od podstawy opodatkowania kwoty pomniejszeń (pod warunkiem że występują).

Krok 3. Pomnożenie stawki podatku minimalnego, która wynosi 10% przez uzyskaną różnicę. 

Numer telefonu
Adres email
Zaufaj nam i skontaktuj się z nami już dziś.
© Małe Podatki

design by Proformat