Wakacje od ZUS. Kto i kiedy może się o nie starać?

24 czerwca, 2024

Wakacje od ZUS-u od listopada 2024 roku? Wszystko na to wskazuje, ponieważ prezydent podpisał już ustawę o zmianie w systemie ubezpieczeń społecznych, a nowelizacja została opublikowana 12 czerwca 2024 r. w Dzienniku Ustaw. Wprowadza ona tzw. wakacje ZUS dla mikroprzedsiębiorców, czyli zwolnienie ze składek ZUS w jednym wybranym miesiącu. Kto i na jakich zasadach będzie mógł mieć wakacje od ZUS? Co musi zawierać wniosek, aby został pozytywnie rozpatrzony? Sprawdź w artykule. 

Kiedy wakacje od ZUS 2024?

Wakacje od ZUS będą obowiązywały już od 1 listopada 2024 r. A to oznacza, że od tego momentu będzie można skorzystać z wakacji od ZUS dla przedsiębiorców w jednym wybranym przez siebie miesiącu w roku kalendarzowym. Nowelizacja ustawy, podpisana przez Prezydenta RP 7 czerwca 2024 r., została opublikowana w Dzienniku Ustaw 12 czerwca 2024 r., czyli przepisy wejdą w życie po upływie 4 miesięcy od dnia ich ogłoszenia.

Zapoznaj się też treścią artykułu na blogu Małe Podatki: preferencyjny ZUS – kto może z niego skorzystać

Wakacje od ZUS 2024 – kto będzie mógł z nich skorzystać?

Zwolnienie z ZUS na jeden wybrany miesiąc w roku będzie możliwy dla mikroprzedsiębiorców. Z definicji jest to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące kryteria:

  • Średniorocznie zatrudniał mniej niż 10 pracowników.
  • Osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub suma aktywów jego bilansu na koniec jednego z tych lat nie przekroczyła równowartości w złotych 2 milionów euro.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii oszacowało, że powyższe kryteria spełnia ok. 1,8 mln mikroprzedsiębiorców wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Sprawdź też artykuł na temat ewidencji księgowej.

wakacje od Zus

Kogo nie obejmą wakacje od ZUS dla przedsiębiorców – przykład

Z wakacji od ZUS-u, oprócz osób, które nie spełniają kryteriów wymienionych powyżej, nie będą mogli skorzystać także mikroprzedsiębiorcy, którzy w poprzednim lub bieżącym roku kalendarzowym wykonywali działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, dla którego w roku rozpoczęcia działalności gospodarczej lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywali czynności w ramach stosunku pracy, lub spółdzielczego stosunku pracy.

Przykład: Przedsiębiorca założył firmę doradczą po odejściu z pracy w dużej korporacji, dla której wciąż świadczy usługi, które pokrywają się z zakresem jego obowiązków, gdy był jeszcze na umowie o pracę. W związku z tym nie będzie mógł skorzystać z wakacji składkowych, ponieważ świadczy usługi na rzecz byłego pracodawcy.

Jeśli nie jesteś pewien, czy możesz skorzystać z wakacji ZUS, skontaktuj się z nami. Biuro rachunkowe we Wrocławiu Małe Podatki rozwieje wszelkie wątpliwości w tej kwestii i pomoże Ci złożyć wniosek.

Na czym mają polegać wakacje od ZUS?

Wakacje od ZUS to ulga, która polega na zwolnieniu mikroprzedsiębiorcy z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w jednym wybranym przez przedsiębiorcę miesiącu w roku kalendarzowym, co pozwoli mu na zaoszczędzenie środków finansowych. Zwolnienie obejmuje składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe), Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Składki na ubezpieczenie chorobowe również będą objęte zwolnieniem, ale tylko jeśli przedsiębiorca dobrowolnie podlegał temu ubezpieczeniu w miesiącu złożenia wniosku oraz w miesiącu go poprzedzającym.

Wakacje od ZUS-u – wniosek

Aby skorzystać z ulgi, przedsiębiorca musi złożyć wniosek do ZUS drogą elektroniczną przez profil informacyjny PUE ZUS w miesiącu poprzedzającym miesiąc zwolnienia. Wniosek musi zawierać wszystkie niezbędne dane oraz oświadczenia składane pod rygorem karnym.

Uwaga: Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie miał 40 dni na rozpatrzenie pełnego wniosku. Po rozstrzygnięciu decyzja będzie wiążąca dla wnioskodawcy – przedsiębiorca będzie objęty zwolnieniem w wybranym przez siebie miesiącu kalendarzowym, bez możliwości wycofania się lub zmiany tego miesiąca.

Numer telefonu
Adres email
Zaufaj nam i skontaktuj się z nami już dziś.
© Małe Podatki

design by Proformat