Czym jest czynny żal? Jak uniknąć kary w urzędzie skarbowym?

16 grudnia, 2022

Ile jest czasu na złożenie czynnego żaluCzynny żal pozwala uniknąć kary w przypadku naruszenia przepisów podatkowych, jeśli spełni się wszystkie ustawowe przesłanki. Przede wszystkim trzeba przyznać się przed odpowiednim urzędem do popełnienia błędu lub niewywiązania się ze swoich obowiązków jako podatnik. Sprawdź, jak napisać czynny żal, kiedy i gdzie można go złożyć oraz do kogo zwrócić się o pomoc w jego przygotowaniu.

Co to jest czynny żal?

Czynny żal to zachowanie sprawcy, polegające na dobrowolnym zaprzestaniu dokonywania przestępstwa lub zapobiegnięciu jego skutków. Mówiąc prościej, czynny żal to poinformowanie odpowiedniej instytucji skarbowej o niedopełnieniu obowiązków podatkowych. Może to być na przykład przekroczenie terminu zapłaty podatku czy błędy w księgach podatkowych. Skorzystanie z instytucji czynnego żalu pozwala uniknąć konsekwencji odpowiednich dla popełnionego wykroczenia czy przestępstwa, ma więc duże znaczenie w prawie karnym.

Jak złożyć czynny żal elektronicznie?

Czynny żal elektronicznie można wnieść poprzez e-PUAP lub e-Urząd Skarbowy. W serwisie należy przejść do podstrony ze składaniem dokumentów, po czym wybrać z listy „Zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego – czynny żal”.

Jak wyrazić czynny żal w urzędzie skarbowym?

Podatnik może złożyć czynny żal elektronicznie, pocztą tradycyjną lub osobiście w urzędzie skarbowym, lub urzędzie celno-skarbowym, w każdym przypadku pisemnie. Musi także dopełnić zaległych obowiązków, w tym opłacić zaległe zobowiązania razem z naliczonymi odsetkami. Jeżeli wszystkie przesłanki zostaną spełnione, to postępowanie karne nie zostanie wszczęte, a już prowadzone zostanie umorzone.

Czynny żal w urzędzie skarbowym może złożyć sprawca wykroczenia lub przestępstwa skarbowego, między innymi jeśli:

 • nie złożył zeznania podatkowego w wyznaczonym terminie;
 • nieprawidłowo wystawiał faktury;
 • prowadził nierzetelnie księgi rachunkowe;
 • stosował bezprawnie zwolnienie VAT lub nieprawidłowe stawki VAT;
 • zapłacił nieodpowiedni podatek dochodowy (PIT lub CIT) bądź podatek VAT lub nie zapłacił ich wcale;
 • bezprawnie stosował obniżone stawki VAT;
 • bezprawnie stosował zwolnienie VAT;
 • zataił prawdziwe rozmiary prowadzonej działalności gospodarczej przed organami państwowymi;
 • wyłudził zwrot należności celnej lub pozwolenie celne.

Należy pamiętać, że aby czynny żal był skuteczny, to podatnik musi przyznać się do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia skarbowego, zanim zostanie ono udokumentowane przez odpowiedniego urzędnika, a więc naczelnika urzędu skarbowego lub celno-skarbowego. Ponadto podatnik musi złożyć czynny żal, zanim organy ścigania rozpoczną czynności mające na celu wykrycie tego przestępstwa lub wykroczenia.

Do prawidłowego przygotowania czynnego żalu, wzór pisma powinien odpowiadać wytycznym ustawodawcy, choć nie ma oficjalnego dokumentu, który się wypełnia, a jedynie wypracowane i sprawdzone schematy. Aby poprawnie napisać i złożyć czynny żal, warto skorzystać z profesjonalnej pomocy, jaką m.in. oferuje biuro rachunkowe we Wrocławiu Małe Podatki.

Co napisać w czynnym żalu?

Każdy przypadek jest inny, podatnik musi więc odnosić się do własnej sytuacji. Istnieją jednak określone wytyczne, które mówią, jak napisać czynny żal. Powinny się w nim znaleźć:

 • dane podatnika składającego czynny żal;
 • dane adresata, czyli naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika urzędu celno-skarbowego;
 • rzeczowy opis popełnionego czynu oraz jego okoliczności;
 • wskazanie osób, które miały związek z popełnionym wykroczeniem lub przestępstwem skarbowym;
 • informację, czy zaległe zobowiązania zostały dopełnione, a jeżeli nie – w jaki sposób i w jakim terminie podatnik zobowiązuje się to wykonać.

Jaki powód napisać w czynnym żalu?

Powód powinien odnosić się do indywidualnej sytuacji podatnika. Przykładowo, uzasadnieniem czynnego żalu może być trudna sytuacja firmy, niezamierzony błąd, nieświadomość popełnienia czynu zabronionego bądź przekroczenie wyznaczonego terminu przez przeoczenie. Jeśli podatnik wzór czynnego żalu uzupełnia sumiennie i składa po raz pierwszy, urząd z reguły skłonny jest podjąć decyzję na jego korzyść.

Ile jest czasu na złożenie czynnego żalu?

Kodeks karny skarbowy nie określa dokładnego terminu, w jakim podatnik ma przyznać się do popełnionego wykroczenia lub przestępstwa skarbowego. Jednak chcąc uzyskać pozytywną decyzję organu, uznającą czynny żal, należy złożyć go przed kontrolą urzędu skarbowego, a więc zanim organ udokumentuje nieprawidłowości oraz zanim organy ścigania rozpoczną czynności sprawdzające, kontrole czy przeszukania.

Numer telefonu
Adres email
Zaufaj nam i skontaktuj się z nami już dziś.
© Małe Podatki

design by Proformat