Czym jest amortyzacja? Poznaj metody amortyzacji środków trwałych

4 grudnia, 2022

Jak obliczyć amortyzację środków trwałychAmortyzacja jest kosztem podatkowym, który obniża podatek, jaki płaci przedsiębiorca. A przedsiębiorca zobowiązany jest do dokonywania odpisów amortyzacyjnych, określających zużycie środków trwałych. Może przynosić to duże korzyści, dlatego warto znać najważniejsze zasady dotyczące amortyzacji środków trwałych.

Czym są środki trwałe?

Do określenia, co to jest amortyzacja, warto najpierw wyjaśnić pojęcie środków trwałych. Są to kompletne i zdatne do użytku rzeczowe składniki majątku, wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej lub oddane do użytku w ramach umowy najmu bądź dzierżawy. Przewidywany czas użytkowania środków trwałych musi wynosić więcej niż rok. Najczęściej środkami trwałymi podlegającymi amortyzacji są budowle, budynki i lokale będące odrębną własnością, ale także urządzenia, maszyny, środki transportu oraz inne przedmioty o wysokiej wartości.

Czym jest amortyzacja?

Amortyzacja środków trwałych to proces zmniejszania składników majątku wskutek ich użytkowania. Przy zakupie środka trwałego należy mieć na uwadze, że jego wartość będzie systematycznie spadać, wraz z naturalnym zużyciem. Aby uwzględnić w księgach rzeczywistą wartość takiego środka, konieczne jest wykonywanie regularnych odpisów amortyzacyjnych, odpowiadających poziomowi zużycia. Dokonuje się tego na podstawie planowanego rozłożenia wartości rzeczy podlegającej amortyzacji w danym okresie.

Należy zaznaczyć, że amortyzację stosuje się jedynie do środków trwałych określonych w Klasyfikacji Środków Trwałych.

Amortyzację środków trwałych można rozpocząć już po pierwszym miesiącu użytkowania danego składnika majątku, a zakończyć w momencie zrównania się jego początkowej wartości z dokonanymi odpisami amortyzacyjnymi. Tym, co jest szczególnie istotne dla przedsiębiorców, jest fakt, że amortyzacja jest kosztem uzyskania przychodu, co oznacza, że prowadzi do obniżenia wysokości podatku dochodowego.

Amortyzacja w księgowaniu wymaga wiedzy i doświadczenia. Nie każdy wie, co można wliczyć w koszty firmy, przez co łatwo o błędy w rozliczeniach podatkowych. Takie działania dobrze jest oddać w ręce profesjonalnych placówek, oferujących obsługę podatkową oraz księgową, jak biuro rachunkowe Małe Podatki. Cennik usług księgowych jest przystępny zarówno dla małych, jak i średnich firm, dzięki czemu nawet początkujący przedsiębiorca może pozwolić sobie na profesjonalne wsparcie – między innymi właśnie w amortyzacji środków trwałych.

Poznaj metody amortyzacji środków trwałych

Przedsiębiorca ma do wyboru różne metody i sposoby amortyzacji. Warto poznać ich różnice przed podjęciem decyzji o wyborze konkretnego rozwiązania.

Wyróżnia się trzy metody amortyzacji środków trwałych:

  • metoda liniowa (w tym metoda liniowa indywidualna i przyspieszona);
  • metoda degresywna (malejącego salda),
  • metoda naturalna.

Amortyzacja liniowa

Amortyzację liniową przedsiębiorcy wybierają najczęściej. Oznacza stałą kwotę odpisów amortyzacyjnych, których dokonuje się przez cały okres amortyzacji danego środka trwałego. Mówiąc inaczej: amortyzacja liniowa opiera się na założeniu, że środek trwały będzie zużywał się równomiernie przez cały okres użytkowania. Wysokość odpisów należy ustalić na podstawie rocznej stawki, która jest wskazana dla danego typu środka trwałego w wykazie stawek amortyzacyjnych (załącznik nr 1 do ustawy PIT oraz CIT).

Metoda liniowa indywidualna pozwala na podwyższenie stawek amortyzacyjnych. Możliwe jest to w odniesieniu do środków trwałych, które zużywają się szybciej przez użytkowanie w warunkach gorszych od przeciętnych lub przez postęp technologiczny.

Metoda liniowa przyspieszona zakłada podwyższenie stawki amortyzacyjnej w przypadku, gdy przedsiębiorca zakupił używane środki trwałe, czyli takie, których zużycie już postępuje od określonego czasu.

Amortyzacja degresywna

Amortyzacja degresywna polega na przyjęciu malejącej stawki amortyzacyjnej. Oznacza to, że rozpoczyna się od możliwie najwyższej stawki, która maleje wraz z używaniem środków trwałych. Stawkę na kolejny rok podatkowy oblicza się przez odjęcie odpisów amortyzacyjnych od kwoty netto używanego środka trwałego. Metodę tę można stosować w odniesieniu do maszyn i urządzeń, które zaliczają się do grup 3-6 oraz 8 Klasyfikacji Środków Trwałych.

Amortyzacja naturalna

Amortyzacja naturalna polega na odpisywaniu wartości środka trwałego proporcjonalnie do wykorzystania jego potencjału użytkowego, czyli zgodnie z jego rzeczywistym zużyciem. Metodę tę najczęściej stosuje się dla maszyn, przy których można określić ilość pracy, jaką wykonają w trakcie całego okresu swojej przydatności do użycia.

Jak obliczyć amortyzację środków trwałych?

Rozliczanie amortyzacji rozpoczyna się od ustalenia, do jakiej grupy Klasyfikacji Środków Trwałych należy dany składnik majątku. Następnie należy wybrać metodę amortyzacji podatkowej oraz ustalić wynikające z niej stawki. Uzyskuje się zwrotnie okres amortyzacji środków trwałych.

Przeczytaj też: 5 sposobów na to, jak obniżyć koszty w firmie

Numer telefonu
Adres email
Zaufaj nam i skontaktuj się z nami już dziś.
© Małe Podatki

design by Proformat