Ulga termomodernizacyjna – kto może z niej skorzystać?

16 września, 2022

Odliczenia ulgi termomodernizacyjnejUlga termoizolacyjna pozwala na zapłacenie niższego podatku, poprzez odliczenie od podstawy opodatkowania w rocznej deklaracji PIT kosztów przeznaczonych na przeprowadzoną termoizolację domu jednorodzinnego. Jest to ulga podatkowa, z której można skorzystać po spełnieniu kilku warunków. Podpowiadamy, co warto wiedzieć o uldze termomodernizacyjnej.

Ulga termomodernizacyjna – co można odliczyć?

Od podstawy opodatkowania można odliczać wydatki poniesione na termomodernizację istniejącego domu jednorodzinnego. Co ważne, ulga nie dotyczy budynków w trakcie budowy. Aby skorzystać z odliczenia, trzeba potwierdzić dokonanie tego typu przebudowy, a więc dysponować dokumentami o poniesionych wydatkach w danym roku.

Jako termomodernizację domu jednorodzinnego rozumie się ulepszenia powodujące zmniejszenie zużycia energii w budynku oraz zapotrzebowania na nią (mniejsza potrzeba ogrzewania wody czy pomieszczeń); zmianę źródła energii na całkowicie lub częściowo odnawialne źródła; wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła oraz wykorzystanie wysokosprawnej kogeneracji.

Z ulgi termomodernizacyjnej można korzystać od 2019 roku. Została wprowadzona ustawą z dnia 9 listopada 2018 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zgodnie z art. 26h ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, podatnik może odliczyć koszty poniesione w danym roku m.in. na materiały budowlane, urządzenia i usługi związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego z zastrzeżeniem, że zostanie ono zakończone w przeciągu najbliższych 3 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Co dokładnie może odliczyć poprzez ulgę termomodernizacyjną? Przykłady:

 • montaż pompy ciepła;
 • montaż instalacji fotowoltaicznej;
 • koszty zakupu kotła gazowego;
 • przeprowadzenie analizy termograficznej domu;
 • koszty materiałów budowlanych wykorzystanych do ocieplenia budynku;
 • wykonanie przyłącza do sieci ciepłowniczej lub gazowej;
 • koszty montażu kotła olejowego kondensacyjnego;
 • wymiana stolarki zewnętrznej (okien, drzwi itp.);
 • montaż kolektora słonecznego;
 • węzeł cieplny z programatorem temperatury;
 • koszty materiałów wchodzących w skład instalacji ogrzewczej;
 • demontaż źródła ciepła na paliwo stałe;
 • koszty poniesione w związku z wykonaniem nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 • koszty materiałów budowlanych wykorzystanych do wykonania systemu wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.

Dokładną listę wydatków, które pozwalają na odliczenie ulgi termomodernizacyjnej, znaleźć można w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Warunki odliczania ulgi termomodernizacyjnej

Aby móc skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej w rozliczeniu PIT, należy spełnić określone warunki, które określone są w art. 26h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Są to przede wszystkim następujące wytyczne:

 • ulga przysługuje właścicielom i współwłaścicielom domów jednorodzinnych, płacącym podatek dochodowy od osób fizycznych obliczany według skali podatkowej, 19-procentowej stawki bądź ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych;
 • ulga termomodernizacyjna obejmuje wyłącznie wydatki określone w wykazie zamieszczonym w rozporządzeniu (przykłady wymieniliśmy powyżej);
 • na wszystkie odliczane wydatki trzeba mieć wystawione faktury przez podatnika VAT niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku;
 • to, ile zwrotu w ramach ulgi termomodernizacyjnej można otrzymać, determinują przepisy: jeden podatnik może odliczyć nie więcej niż 53 tys. zł (kwota ta przypada na każdego z małżonków, jednak aby móc rozliczyć 106 tys. zł należy mieć faktury VAT wystawione osobno na każdą z tych osób);
 • odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki. Jeśli wydatki są wyższe niż roczny dochód, można je odliczać w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Ulga termomodernizacyjna w 2022 r.

Istotną zmianą w ustawie od 1 stycznia 2022 roku jest to, że nie można już skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej na inwestycje w kotły węglowe.

Jak odliczyć ulgę termomodernizacyjną?

Odliczenia ulgi termomodernizacyjnej dokonuje się w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-36, PIT-36L, PIT- 37 lub PIT-28, do którego należy dołączyć załącznik PIT/O (informację o odliczeniach). W przygotowaniu odpowiednich dokumentów i prawidłowym rozliczeniu pomogą Ci specjaliści biura Małe Podatki – sprawdź naszą ofertę.

Numer telefonu
Adres email
Zaufaj nam i skontaktuj się z nami już dziś.
© Małe Podatki

design by Proformat