Czym różni się księgowość od rachunkowości?

28 sierpnia, 2019

księgowośćPrzywykliśmy, że w języku potocznym tych dwóch pojęć – księgowość i rachunkowość – używa się zamiennie. Nie jest to jednak poprawne użycie, ponieważ pod każdym z tych haseł kryje się nieco inna treść. Warto o tym wiedzieć, szczególnie przy podpisywaniu umowy z biurem rachunkowym, aby mieć pewność, jakiego rodzaju usługi chcemy otrzymywać.

Księgowość – co to jest?

Pod pojęciem księgowości rozumiemy działania dotyczące ksiąg rachunkowych w firmie. Księgowość to prowadzenie ewidencji (ksiąg) tzw. zdarzeń gospodarczych, czyli tego wszystkiego, co wpływa na stan przedsiębiorstwa, ale tylko w ujęciu pieniężnym. Oznacza to, że w ewidencji (księgach) powinny znaleźć się informacje na temat stanu majątkowego firmy i różnych źródeł jego finansowania.

Tyle teorii, a jak to wygląda w praktyce? Czym zajmuje się księgowa w firmie? Do jej obowiązków najczęściej należy:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych (czyli ewidencji) przedsiębiorstwa,
 • tworzenie zestawień – zarówno sald, jak i obrotów firmy,
 • wycena pasywów i aktywów,
 • katalogowanie dokumentacji firmowej.
 • weryfikowanie legalności i prawidłowości dokumentów księgowych,
 • nadzór na rozliczeniami z kontrahentami i organami administracji,
 • przygotowanie sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych i ZUS.

Są to obowiązki związane przede wszystkim z ewidencją pieniężną przedsiębiorstwa: z rozliczeniami i dokumentami, które je potwierdzają.

Czym jest rachunkowość?

Rachunkowość to pojęcie znacznie szersze. Można powiedzieć, że księgowość jest jednym z działów rachunkowości.  Oprócz części księgowej w skład rachunkowości wchodzą jeszcze kalkulacyjna i sprawozdawcza.  Rachunkowość zajmuje się ewidencjonowaniem zdarzeń gospodarczych (jak w księgowości) oraz gromadzeniem i przetwarzaniem informacji kluczowych dla prowadzenia przedsiębiorstwa.

Dobrze prowadzona rachunkowość dostarcza bardzo dużo informacji na temat stanu firmy, które są niezwykle przydatne w procesie podejmowania decyzji na poziomie zarządu. Dostarcza bowiem danych z kilku perspektyw:

 • finansowej,
 • zarządczej,
 • podatkowej.
 • bankowej,
 • budżetowej.

Jeśli informacje są zbierane zgodnie z kilka zasadami, stanowią one ogromną wartość dla zarządu firmy. Te zasady to m.in. zasada wiernego i rzetelnego obrazu, zasada ostrożności, współmierności przychodów i kosztów czy zasada podwójnego zapisu.

Zasada wiernego i rzetelnego obrazu jest nazywa także zasadą memoriału i polega na ujęciu z ewidencji (zarówno w księgach rachunkowych, jak i w sprawozdaniach)ogółu operacji finansowych. W ewidencji powinny znaleźć się wszystkie obciążenia i uznania z danego okresu obrotowego, nawet jeśli termin ich spłaty jest dłuższy. Zasadą ostrożności kierujemy się, by nie wywołać zniekształceń dotyczących wyniku finansowego firmy. Rachunkowość każe zatem ostrożnie wyceniać składniki majątkowe przedsiębiorstwa, aby faktyczny wynik nie różnił się zbytnio od szacowanego. Kolejna zasada – zasada współmierności przychodów i kosztów – precyzuje sposób ujmowani w księgach rachunkowych kosztów, które zostały poniesione na rzecz uzyskania konkretnych przychodów: powinny być one ujęte w tym samym czasie, nawet jeśli jeszcze nie zostały poniesione.  Ostatnia wspomniana tu zasada wymaga, aby każda operacja była zapisana na dwóch różnych kontach księgowych, po dwóch różnych stronach w takiej samej wartości. Dzięki temu możliwe jest utrzymywanie równowagi bilansowej.

Stosowanie tych i innych zasad rachunkowości umożliwia prowadzenie rzetelnej ewidencji, co korzystnie wpływa na podejmowane decyzji i w efekcie – stan przedsiębiorstwa.

Księgowość a rachunkowość

Podsumowując: księgowość jest techniczną lub inaczej – praktyczną – częścią rachunkowości, która obejmuje swoim zakresem ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w ujęciu pieniężnym.  Rachunkowość korzysta z danych opracowanych przez księgowość, analizuje je i przetwarza, aby określić szczegółowo status i kondycję firmy oraz umożliwić podejmowania właściwych decyzji w procesie zarządzania przedsiębiorstwem.

Numer telefonu
Adres email
Zaufaj nam i skontaktuj się z nami już dziś.
© Małe Podatki

design by Proformat