Top
Strona Główna > Baza wiedzy > Leasing operacyjny i finansowy – poznaj różnice. Który opłaca się bardziej?

Leasing operacyjny i finansowy – poznaj różnice. Który opłaca się bardziej?

Kiedy leasing jest operacyjny, a kiedy finansowyZastanawiając się nad skorzystaniem z leasingu, który stanowi atrakcyjną alternatywę dla kredytów bankowych, warto poznać lepiej najpopularniejsze opcje: leasing operacyjny oraz leasing finansowy. Sprawdź, czym różnią się te dwie metody finansowania i która będzie korzystniejsza w Twoim przypadku.

Co to jest leasing?

Mówiąc najprościej, leasing jest formą finansowania inwestycji, która polega na udostępnieniu przedsiębiorcy bądź klientowi indywidualnemu, określonych rzeczy ruchomych lub nieruchomych do użytkowania, bez konieczności ich kupna. Leasing jest rodzajem dzierżawy (na podstawie umowy cywilnoprawnej), która daje korzystającemu wiele możliwości, np. dojście do własności. Najczęściej leasing dotyczy samochodów, choć taką umowę można zawrzeć też m.in. na użytkowanie sprzętu elektrycznego, oprogramowania komputerowego, budynków i gruntów oraz wielu innych dóbr. Do podstawowych i najczęściej wybieranych form finansowania należą leasing operacyjny oraz finansowy.

Czym jest leasing operacyjny?

Leasing operacyjny to umowa, która określa, że finansujący (leasingodawca) przekazuje korzystającemu (leasingobiorcy) prawo do użytkowania określonego składnika majątku trwałego w zamian za ustalone wynagrodzenie (raty leasingowe). W większości przypadków leasing operacyjny jest najbardziej korzystny pod względem podatkowym.

Aby rozpocząć leasing operacyjny, należy zawrzeć umowę zgodną z wytycznymi określonymi w prawie podatkowym, które mówią m.in., że leasing musi być zawarty na czas określony i trwać minimalnie 40% czasu amortyzacji środka trwałego, co przykładowo w przypadku samochodu osobowego wynosi 2 lata. Umowa leasingu operacyjnego może zawierać możliwość wykupienia przedmiotu umowy po jej zakończeniu. Warto wspomnieć, że umowa może być w każdym momencie wypowiedziana przez każdą ze stron.

Leasing operacyjny – księgowanie

W leasingu operacyjnym to firma leasingowa ujawnia przedmiot w swoich aktywach i to ona jest odpowiedzialna za dokonywanie odpisów amortyzacyjnych. Co można wliczyć w koszty po stronie przedsiębiorcy, czyli leasingobiorcy? Przede wszystkim całą opłatę wstępną, raty leasingowe (w części kapitałowej i odsetkowej) oraz opłaty związane z bieżącą eksploatacją przedmiotu leasingu, którym może być na przykład samochód służbowy.

Co to jest leasing finansowy?

Leasing finansowy, inaczej nazywany kapitałowym lub inwestycyjnym, również polega na przekazanie prawa do użytkowania środka trwałego w zamian za opłacanie rat leasingowych. Jednak przedmiot leasingu jest zapisany jako środek trwały leasingobiorcy, a więc może on dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Po zakończeniu umowy korzystający ma możliwość wykupienia przedmiotu leasingu.

Leasing finansowy – księgowanie

W leasingu finansowym rata jest dzielona na dwie części – kapitałową i odsetkową. Pierwszą traktuje się jako spłatę początkowej wartości przedmiotu leasingu, a część odsetkową – jako koszt uzyskania przychodu korzystającego. Warto podkreślić, że podatek VAT trzeba zapłacić w całości już przy zawarciu umowy, gdyż leasing finansowy jest rozliczany jako dostawa towarów.

W kwestiach formalnych, takich jak księgowanie leasingu, Twojej firmie pomoże profesjonalna obsługa księgowa, świadczona przez biuro rachunkowe Małe Podatki. Zapraszamy do kontaktu!

Leasing operacyjny a finansowy – różnice

Do najważniejszych różnic pomiędzy leasingiem operacyjnym i finansowym zalicza się:

  • czas trwania umowy – w leasingu finansowym jest to minimum 12 miesięcy, w operacyjnym: 40% okresu amortyzacji przedmiotu umowy;
  • amortyzacja – w leasingu operacyjnym jest po stronie leasingodawcy, a w finansowym leasingodawcy;
  • podatek VAT – w leasingu operacyjnym doliczany jest do rat leasingowych, natomiast w finansowym konieczne jest opłacenie go z góry;
  • koszty uzyskania przychodu – w przypadku leasingu operacyjnego w koszty można wpisać raty netto oraz opłatę wstępną, podczas gdy w leasingu finansowym koszty stanowi amortyzacja oraz odsetkowa część rat.

Kiedy leasing jest operacyjny, a kiedy finansowy?

Podstawowym rozróżnieniem w rozumieniu ustaw podatkowych oraz ustawy o rachunkowości jest fakt, że w leasingu finansowym to korzystający (leasingobiorca) dokonuje odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu umowy, natomiast w przypadku leasingu operacyjnego – odpisów tych dokonuje leasingodawca.

Co jest lepsze: leasing operacyjny czy finansowy?

Jest to sprawa indywidualna i nie ma jednej dobrej odpowiedzi. Z pewnością, by odpowiedzieć sobie na pytanie, co wybrać: leasing operacyjny czy finansowy, należy przeanalizować swoje potrzeby oraz sytuację finansową. Przykładowo, leasing operacyjny jest z reguły bardziej atrakcyjny dla przedsiębiorców, którym zależy na przewidywalności. Zapewnia ją fakt, że wszelkie niespodziewane wydatki eksploatacyjne przedmiotu leasingu ponosi leasingodawca.

Skontaktuj się z nami

Biuro Rachunkowe Małe Podatki
53-018 Wrocław, ul. Letnia 1501 37 27 64
więcej